måndag 4 januari 2010

Fem bekännelser om eskatologi

Den augsburgska bekännelsen 1530

XVII. Om Kristi återkomst till domen

1] Vidare lära de, att Kristus skall återkomma på yttersta dagen för att hålla dom, 2] och han skall uppväcka alla döda; de fromma och utvalda skall han giva evigt liv och evärdlig glädje, 3] men de ogudaktiga människorna och djävlarna skall han fördöma till att pinas utan återvändo.
4] De fördöma vederdöparna, som anse, att de fördömda människornas och djävlarnas straff en gång skall få sitt slut.
5] De fördöma även andra, som nu utsprida judiska läror, att de fromma före uppståndelsen skola få herraväldet i världen, sedan de ogudaktiga allestädes nedslagits.


New Hampshire Confession 1833
18. Of the World to Come We believe that the end of the world is approaching; that at the last day Christ will descend from heaven, and raise the dead from the grave to final retribution; that a solemn separation will then take place; that the wicked will be adjudged to endless punishment, and the righteous to endless joy; and that this judgment will fix forever the final state of men in heaven or hell, or principles of righteousness.


Borekullabekännelsen (1848?)

15 ARTIKELEN. Om Herrans återkomst, de dödas uppståndelse och den yttersta Dommen.
Wi tro på Herrans Jesu Christi återkomst i magt och härlighet. Wi anse hans uppenbarelses dag för återlösningsverkets krona, ty på den samma skola alla werldens ögon skåda hans sanning och underbara härlighet; de skola se den krönte ärones Konung, och med honom hans brud Församlingen; ty de afsomnade i Christo skola kroppsligen uppstå uti oförgänglig härlighet, de skola se honom såsom han är, tillika wara med honom och regera med honom.
Wi tro äfwen på de ogudaktigas uppståndelse och på werldsransakningen, då alla människor måste uppenbaras för Christi domstol, att undfå efter deras handlingssätt under lifstiden. Då skall Guds Son gifwa åt en och hwar, som i tro tjent och efterföljt honom, ewig salighet, äfwen så skall han fälla öfwer alla ogudaktiga den ewiga fördömelsens dom. Wi tro fast på den Heliga Skrifts bestämda och klara förkunnande, hwilken avmålar menniskans salighet och osalighet efter detta lifwet såsom oföränderligt, och tro, att båda tillstånden äro ewiga, alltså att ingen öfwergång ifrån det ena tillståndet till det andra äger rum, och att ingen frälsning efter döden är möjlig.
Wi påminna oss war Herras Jesu Christi ord: Si jag kommer snart! och med Andan och bruden, såsom hwars wäsentliga lem wi betrakta oss, ropa wi amen. Ja, kom, Herre Jesus!


Svenska baptisters bekännelse 1861
12. Wi tro, att denna werd skall hafwa en ända; att war Herre Jesus Christus på den yttersta dagen skall åter uppenbara Sig på jorden, uppwäcka de döda ifrån deras grafwar och hålla en allmän dom, uti hwilken alla ogudaktiga skola blifwa oåterkalleligen fördömda till ewigt straff, men alla troende och rättfärdiga högtidligen insatta uti besittningen af det rike, som dem tillredt war ifrån werldens begynnelse.

Europeiska Baptistfederationens Statement of Identity 2005
THE HOPE OF A NEW HEAVEN AND A NEW EARTH
1. Renew our commitment to the Lord Jesus Christ, our God and Saviour, our guide and friend, in the power of the Holy Spirit and we affirm our life together as a community of faith looking forward in hope to Christ’s return and God’s New Heaven and a New Earth;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar