söndag 29 juli 2012

När ett samfund tappar kärleken till Jesus

Artikeln "The collapse of the liberal church" är mycket intressant. Den berättar om vad som kan hända när ett samfund tappar kärleken till Jesus och desperat försöker vara relevant på alla andra sätt. Jag tror att det är viktigt att vi tar artikeln på allvar nu när vi bygger en gemensam framtid.

Samtidigt så tror jag att allt inte behöver vara perfekt och rätt, om kärleken till Jesus hela tiden får finnas i centrum i det nya samfundet. Men, tappar vi kärleken till Jesus, då tappar vi i längden allt.

Jag vill verkligen att missionsförbundets gamla evangelister får en viktigt roll nu när de ska samsas med baptister och metodister. Om vi får vara ärliga är evangelisterna något som missionarna gjorde oändligt mycket bättre än baptisterna. Och även om missionsförbundet verkligen varit blandat i det teologiska, så   har möjligheten ändå varit stor att någon gång under året höra evangelium från någon av evangelisterna.

Och så måste vi be mycket och be offentligt. Vi måste också berätta för varandra om kärleken till Jesus. Varje ungdom som kommer i kontakt med kyrkan måste få hör om och se i handling vår kärlek till Jesus. Det ska inte kunna vara möjligt att gå på en pensionärsträff utan att inse att vi älskar Jesus.

Gör vi det här finns det en chans att det ska bli bra. Inte som jag vill, men i alla fall bra.

tisdag 24 juli 2012

Spännande människor

Inser att jag ibland hänger med spännande människor när jag i ett mejl med fick några tips på litteratur om Markusevangeliet med kommentaren

"In general, the web site maintained by Duke University professor Mark Goodacre, NT Gateway, is useful for suggestions for readings. See it here: http://www.ntgateway.com/ That would be a good resource if you are looking for more recent, and more generally "scholarly" (that is, not "idiosyncratic") research on Mark. But the sources there may also not always be the most interesting."

Helt klart har jag lite spännande läsning framför mig i höst, med lite udda böcker på temat Markus. Hoppas kunna skriva något om det här när jag kommit en bit i arbetet. Och vilka boktipsen var berättar jag först då :)

lördag 21 juli 2012

Ett argument för bibelhänvisningar

En del teologer invänder mot att stödja sitt resonemang med bibelverser. Charles C. Ryrie ger ett försvar använda ”bibelhänvisningar” i boken ”Basic Theology: A Popular, Systematic Guide to Understanding Biblical Truth”:


 ”Liberalteologer och Barthianer har ofta kritiserat konservativa kristna för att använda bibelhänvisningar (eller ”bevistexter”) som bevis för att stödja deras slutsatser. Varför klagar de? Helt enkelt därför att citera bibeltexter som stöd kommer att leda till konservativa, inte liberala, slutsatser. De anklagar den metoden med att vara en illegitim, oakademisk metod, men den är inte mindre legitim än fotnoterna i ett akademiskt arbete! 


Det är sant, ”bevistexter” måste användas på rätt sätt, på samma sätt som fotnoter ska användas rätt. De måste verkligen användas för att betyda det de verkligen säger; de från inte användas utanför sin kontext; de får inte användas i delar, när helheten kan förändra dess mening; och Gamla Testamentets ”bevistexter” måste man vara särskilt försiktiga med för att inte trycka in sanning som blev uppenbarad senare i Nya Testamentet.

Vad tänker du?

torsdag 19 juli 2012

Varför ska jag tro på Gud? – Timothy Keller

Jag konstaterar att Tim Kellers "Varför ska jag tro på Gud?" är en bok som håller. Jag har rekommenderat den sedan den kom ut på svenska och gör det ivrigt fortfarande.

Faktum är att den är en bok som på många sätt förändrat både hur jag tänker om och hur jag gör apologetik. Arvet från Cornelius van Til, tillsammans med mycket praktisk evangelisation på gatorna i New York ger Tim Keller en mycket intressant perspektiv på grundläggande frågor om kristen tro.

Som alla böcker har den kanske någon svaghet. Kanske är Tim Keller lite vag i vissa frågor där jag skulle velat att han var mer tydlig, men det lever jag gärna med givet de övriga kvaliteterna. Guy Davies ger här en sympatisk recension av boken.

Så mitt råd är väl helt enkelt detta: Köp, läs och ge bort till så många du kan. Men, när du givit bort den, var inte rädd att samtala om boken med den du givit den till och ta dig gärna tid lite djupare förklara sådant som Tim Keller går igenom lite ytligt.

Hur centralt är utkorelsen?

Arbetar med översättning av ett material i elva lektioner för nya kristna. Jag vet inte om det blir bra på svensk mark, men jag provar och ser om det fungerar.

Något som slår mig är att texten inte innehåller något om utkorelse, men väl frälsningsvisshet. Undrar om jag läst för mycket reformert litteratur, när det känns självklart att en tunt häfte för nya troende ska ha en gediget avsnitt om utkorelsen.

Nåväl, det kanske går att undervisa en del nyttigt om Bibeln och de kristna livet utan att gå igenom utkorelse. Men det känns lite som vegetarisk tacos, var är köttfärsen liksom :)

tisdag 17 juli 2012

Kan den liberala kristenheten räddas?

Två artiklar med titeln "Can Liberal Christianity Be Saved?" är intressanta. Dels Timothy Georges artikel här, dels en artikel i New York Times här. Artiklarna kan väl sammanfattas med att de samfund som gått vägen mot en liberal teologi har en tendens att visa stark nedgång numerärt.

Den teologi som togs fram för att nå ut till massorna tycks inte fungera som tänkt. Så den pragmatiska kompromissen för evangeliums skull ger inte det resultat man trott.

Det här är något jag tar med mig i församlingsarbetet, men också något som stärker mig i projektet baptist1861.

onsdag 11 juli 2012

Pastorsutbildning

Stefan Swärd fångar något mycket viktigt i sitt blogginlägg "Problematisering av och reflektioner över frikyrklig teologi och utbildning". David Wellstam gör en mycket bra analys utifrån egna erfarenheter på Örebro Missionsskola i inlägget "Jesus pastorsutbildning?". Världen idag har ledare av Stefan Swärd "Staten och teologin" och artikeln "Statsstödet till teologi het fråga".

Själv har jag bloggat en inlägg om vad pionjärerna J.G. Oncken och F.O. Nilsson tänkte i inlägget "Pastorns utbildning och egenskaper 1847" och "Äldste och lärare 1847". Jag tänker att det finns en djup vishet i utdraget nedan:

"Lärdom och kunskaper håller vi för önskvärda för detta ämbete, dock icke oumbärliga, men framförallt bör de betingelser finnas, som nämnas i John. 21:15-17 och de egenskaper och den skicklighet, som fodras i Paulus brev."

Om en pastorsutbildning kan fånga det, då är vi på rätt väg.

Äldste och lärare 1847


Med tanke med den debatt som pågår om pastorsutbildning ger jag nedan ett utdrag ur baptistpionjören F.O. Nilssons trosbekännelse i Borekulla. Den överensstämmer väl med J.G. Onckens tyska bekännelse från 1847.

"Äldsta, och Lärare.
Någon rangordning emellan de Äldste och Lärare ärkänna vi icke, utan hålla före, att den Heliga Skrifts benämningar: Biskop, Presbyter o. s. w. icke beteckna några rangsteg.
Lärdom och kunskaper hålla wi för önskvärda för detta embete, dock icke oumbärliga, mena framförallt böra de betingelser finnas, som nämnas i Joh. 21:15-17 och der egenskaper och den skicklighet, som i Pauli bref fordras.

De äldsta före Presidium uti församlingens sammanträden, hwilkas ledning de öfwertaga; de äro dermed beordrade att bringa församlingens beslut i utöfning. Dessutom äro de förpligtade till en trogen och speciel själawård.

Lärarne äro berättigade och förpligtade att predika uti församlingen. I hänseende till den Evangeliska renheten af deras föredrag, stå de under hela Församlingens uppsigt, som, i den händelsen en predikant aflägsnar sig från Evangeliska läran, såsom den blifwit uppfattad uti denna trosbekännelse, och framhärdar, oaktat all förmaning, wid sin afwikelse, kan skilja dem ifrån deras embete.

Den heliga döpelsen och den heliga Nattwarden förvaltas såwäl af de Äldste såsom ock af Lärarne.
Embetet för en Äldste och det för en Lärare hafwa ofta blifwit förenade på en person.
Det förlikar sig ganska wäl med hans embete, att en äldste eller Lärare öfwar ett werldsligt kall, dock är det under wissa förhållanden önskwärdt, att han uppoffrar sig uteslutande åt sitt andeliga embete. I denna händelsen församlingen önskar detta, är den, enligt Guds befallning, förpligtad att gifwa honom ett anständigt underhåll, efter sin förmögenhet."

tisdag 10 juli 2012

Stanley Hauerwas

Jag fick Stanley Hauerwas biografi "Hannah's Child A - Theologian's Memoir" i julklapp. Det är en bok som fick mig att tänka en del nytt om det vi gör i gudstjänsten och hur det kommunicerar teologi tillsammans med predikan.

 En del vidare har jag läst som som följd av detta, och min respekt och förståelse för en rätt så traditionell gudstjänst har ökat mycket. Likaså tänker jag mer och mer på våra rötter tillbaka i tiden och att hålla kontinuitet med den världsvida kyrkan.

Nu vet jag inte vad jag ska göra med Stanley Hauerwas, vi är nog inte i helt samma team, men mer och mer inser jag att han är av vår tids intressantaste teologer och att han kan vara räddningen för vårt nya samfund som har svårt att hitta rätt väg.

 Så jag rekommenderar alla GF-are som vill ha förslag på sommarläsning att läsa Hauerwas biografi. Kanske kommer den förändra hur du också tänker kring en del saker. Spännande och rolig läsning är det också!

tisdag 3 juli 2012

Teknik i församlingens tjänst

Baptisternas Världsallians har haft ett seminarium om teknologi i församlingens tjänst, "Technology is here to stay".

Rand Jenkins konstaterade bland annat:

"... if one is to communicate with a younger demographic, then modern technology has to be embraced by all, including the church."

En äldre man i församlingen konstaterade enkelt att "Vi ska vara där folk är" och menade att man alltid gjort så i frikyrkan. Man hade vittnat på dansbanor och liknande. Nu när många hänger på facebook och twitter, då bör vi vara där också.

Dagen har en artikel om sociala medier "Emanuel Karlsten tipsade församlingar om sociala medier". Bland annat skriver man:

 "Hemsidor är i dag ofta navet i församlingarnas externa informationsflöde. Emanuel Karlsten menar att risken är överhängande att man ska hamna i webbsidestänkande. Han anser i stället att varje person bör bli ett nav."

Poängen är att inte skrika ut budskapet via en hemsida. Istället lägger man fokus på att låta församlingens medlemmar dela med sig av sitt liv i församlingen och församlingens budskap i sociala medier. Att vara en vän som berättar något viktigt, varje medlem ett informationsnav. Sedan har en hemsida en viktig funktion i det här. Intressant nog tror Karlsten mycket på bloggen som verktyg, att den inte spelat ut sin funktion. Det med visst intresse jag noterar att årets Big Brother deltagare nästan alla skaffat bloggar, inte twitter i första hand.

 Arvika Baptistgrupp skriver i inlägget "Twitter, Google, iPhone och Facebook" att:

 "Min övertygelse är att sociala nätverk som twitter och facebook bygger verkliga relationer, men att de också föder en djup längtan efter att också träffas i verkligheten och umgås öga mot öga. Därför är sociala nätverk och digitala medier underbara verktyg för att sprida och fördjupa den kristna tron och bygga starkare församlingsgemenskaper."

 Jag tror på att mobilisera hela församlingen i uppdraget att bygga goda relationer och dela med oss av evangelium. Helt tydligt bör vi använda teknik där det är naturligt och fruktbart. För många av oss kan också sociala medier vara ett fantastiskt verktyg att skvallra det kristna budskapet, så som man gjort i två tusen år. Medierna har varierat, budskapet detsamma.