Leta i den här bloggen

Läser in...

måndagen den 21:e april 2014

Evangelium ska predikas evangelium till alla som vill höra

Andrew Fuller lade den teologiska grunden för baptisternas världsmission. Idag finns baptister över hela världen. Jag kan inte annat än att instämma med Andrew Fuller i texten nedan.

 "Jag tror, att var och en av Kristi tjänare (präster och pastorer) ska predika evangelium tydligt och troget till alla som vill höra det. Eftersom jag tror på människans oförmåga i andliga ting vara helt av den moraliska, och därför av den brottsliga arten och därmed att det är deras plikt att älska Herren Jesus Kristus och förtrösta på honom för frälsning. Så tror jag därmed att fria och allvarliga anföranden, inbjudningar, maningar och varningar till dem, inte bara är i överstämmelse, utan direkt tillämpat, som medel i händerna på Guds Ande, för att föra dem till Kristus. I betraktar det som min plikt, vilken jag inte kan försumma utan att bli skyldig till själars blod."
Från Andrew Fullers trosbekännelse 1783

söndagen den 30:e mars 2014

Jesus Kristus

Jesus Kristus, Vår Herre och Frälsare, uppenbarad i Skrifterna som fullt Gud och fullt människa, vars liv visar det sanna lärjungaskapets väg, som blev korsfäst för oss och uppstod från de döda på den tredje dagen för att rädda oss från våra synder.

onsdagen den 12:e mars 2014

Det behövs en god anledning för att inte bli katolik

Det är ett tag sedan nu. Den gamle kyrkomannen vill berätta något viktigt för mig, dela med sig av sin vishet. Han berättat att man behöver en god anledning för att inte gå över till den romersk katolska kyrkan. Att argumenten för enhet är starka och att det på flera sätt innebär en obiblisk splittring att vara med i ett protestantiskt sammanhang.

Men, han berättar vidare att man i reformationen hade goda anledningar att skapa nya reformerade kyrkor. Att reformationen var nödvändig för att komma tillbaka till en riktigt lära om frälsningen och Bibeln som auktoritet istället för traditionen.

Jag tänker att många kyrkor och individer i kyrkor har förlorat lite av den goda orsaken att inte vara en del av katolska kyrkan. Det är tydligt att Ulf Ekman på något sätt tappat reformationens viktiga grund, och att det då var naturligt att bli katolik.

Ibland undrar jag om inte delar av våra frikyrkosamfund tappat lite av reformationens goda orsaker att inte vara en del av katolska kyrkan. Slirar men på reformationens grund så är katolicism en naturlig konsekvens.

Själv så menar jag att det finns starka orsaker att fortsatt vara särade från katolska kyrkan och att följa reformationen. En läsning av Heidelbergkatekesen visar hur radikal reformationen är och hur relevant reformationens teologi är också idag.

måndagen den 24:e februari 2014

torsdagen den 20:e februari 2014

Jesseys fyra tillstånd - en minikatekes


Hur var vårt tillstånd först, när Gud hade skapat allt mycket gott?

Vårt tillstånd var först mycket gott: det var heligt och lyckligt.

Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.
(1 Mos 1:31)

Hur är vårt tillstånd nu genom Adams synd och olydighet i att äta den frukt Gud förbjudit honom att äta?

Vårt tillstånd är av naturen mycket dåligt: det är syndfullt och förbannat.

Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat
(Rom 5:12)

Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv.”
(Rom 5:18)

Hur kan vårt tillstånd bli genom vår Herre Jesus Kristus nåd (han som är den andre Adam) och genom Guds kärlek, och genom den helige Andes gemenskap (2 Kor 13:14)?

Vårt tillstånd kan bli mycket gott igen, på lyckans goda väg, om nåden tas emot; men om nåden ignoreras, så ska det bli på ett mycket dåligt sätt, för evigt dåligt på olydnadens olyckliga väg.

Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.”
(2 Kor 6:1-2)


Hur blir vårt tillstånd efter döden, när Gud sänder Jesus Kristus för att avkunna dom?
De olydiga, på olydnadens väg, kommer för sin olydnads skull att vara i Gehenna* för alltid. De goda, på det godas väg, kommer genom nåden från vår Herre Jesus Kristus att vara i himlen för alltid.

* I Nya testamentet är Gehenna en bild av det eviga straffet.

Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.”
(Matt 25:46)Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.
(Rom 6:23)

måndagen den 10:e februari 2014

De tio budorden

Reformert 

1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 

2. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden - du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.  

3. Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn. 

4. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 

5. Hedra din far och din mor. 

6. Du skall inte mörda. 

7. Du skall inte begå äktenskapsbrott. 

8. Du skall inte stjäla. 

9 Du skall inte bära falskt vittnesbörd. 

10. Du skall inte ha begär.

Lutherskt (Martin Luthers lilla katekes)

1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.

4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.

5. Du skall inte dräpa.

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

7. Du skall inte stjäla.

8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, slav eller slavinna, oxe eller åsna, eller något annat som tillhör din nästa.