måndag 27 januari 2014

Ett trick för att få av en vigselring

Supersmidigt sätt att ta av en vigselring som fastnat.

torsdag 16 januari 2014

BUDSKAP FRÅN JUBILEUMSKONGRESSEN 2005

Baptisternas Världsallians (BWA)

Grundat 1905

Budskap från jubileumskongressen

Birmingham, Storbritannien, juli 2005.

Till baptister över hela världen med kärlek och glädje från de som samlats tillsammans i Birmingham, Storbritannien vid jubileumskongressen för BWA.

Det här är vårt budskap:

Hoppet om en ny himmel och en ny jord
1. I den helige Andes kraft förnyar vi vår hängivenhet till Herren Jesus Kristus, vår Gud och Frälsare, vår vägvisare och vän. Vi bekräftar vårt liv tillsammans som en gemenskap av troende som hoppfulla ser fram mot Kristi återkomst och Guds nya himmel och en ny jord;

Vår treenige Gud
2. Vi tror på den evige Gud som har uppenbarat sig för oss som Fader, Son och helig Ande;

3. Vi gläds åt vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, uppenbarad i Skrifterna som fullt Gud och fullt människa, vars liv visar det sanna lärjungaskapets väg, som blev korsfäst för oss och uppstod från de döda på den tredje dagen för att rädda oss från våra synder;

Skriften
4. Vi tillkännager att de gudomligt inspirerade Skrifterna, Gamla och Nya Testamentet, är högsta auktoritet som det nedskrivna Guds Ord och som fullt pålitligt för tro och levnadssätt;

Kyrkan och Guds rike
5. Vi tror att den kristna tron bäst förstås och upplevs inom den gemenskap av Guds folk som är kallade att vara präster för varandra, som tillsammans läser och studerar Skriften. Vi tackar Gud för alla de som studerar Guds ord, och som både enskilt och tillsamman försöker omsätta dess undervisning i handling i församlingssammanhanget.

6. Vi förstår vår tillbedjan, mission, dop och firande av Herrens Nattvard, som ett glädjefyllt vittnesbörd om Guds stora syfte med skapelse och återlösning;

7. Vi tror att våra församlingar, tillsammans med andra sant kristna kyrkor, är kallade att vara vittnen om Guds rike. Med detta syfte ber vi, arbetar och hoppas på Guds rike medan vi förkunnar dess nuvarande och kommande verklighet;

8. Vi tillkännager att vi genom den helige Ande upplever en samhörighet med dem som delar detta dynamiska lärjungaskap, med kyrkan som Guds folk. Som sådan, bekräftar vi kristet äktenskap och kristet familjeliv.

9. Vi bekänner att vi inte har bett och arbetet hårt nog för att uppfylla Kristi bön för kyrkans enhet. Vi förbinder oss att be och arbeta för att främja enheten mellan kristna troende;

10. Vi bekräftar att dopet av troende genom nedsänkning är det bibliska sättet att offentligt tillkännage lärjungaskap för dem som har ångrat synden och kommit till personlig tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare;

Kristi verk: försoning och återlösning
11. Vi är övertygade om alla människors värdighet, manliga och kvinnliga, därför att de är skapade till Guds avbild och kallade att vara heliga. Vi erkänner att vi är i djupet skadade av synd, något som ådrar oss Guds vrede och dom;

12. Vi bekänner Kristi försoningsoffer på korset, genom att han dog i vårt ställe, betalade våra synders pris och besegrade ondskan, och därigenom med denna kärlek försonat alla troende med vår kärleksfulle Gud;

Vård av Guds skapelse
13. Vi tillkännager vår kärlek till Guds skapade värld och bekräftar vår skyldighet att förvalta och vårda Guds skapelse;

Vårt uppdrag
14. Vi tillkännager att Gud ger andliga gåvor till troende som är kallade att leva ett liv i tillbedjan, tjänst och mission. Dessa gåvor urskiljs och bekräftas av den troende gemenskapen tillsammans;

15. Vi vet att varje troende genom missionsbefallningen och genom Guds bemyndigande är kallade att vara en missionär, lära och dela med sig mer av Kristus så att världen må tro;

Religionsfrihet och rättvisa
16. Vi bekänner att tro på Kristus för med sig ett passionerat engagemang för religionsfrihet, frihet, fred och rättvisa;

17. Vi bekräftar att i Jesus Kristus är alla människor lika. Vi motsätter oss all form av slaveri, rasism, apartheid och etnisk rensning och vi kommer därför att göra allt som står i vår makt för att bemöta och bekämpa dessa synder;

Allt detta vill vi nu vid denna jubileumssamling tillkännage och bekräfta och göra det på ett sätt som ingriper både Herren Jesus Kristus och oss själva i tro på sanningen som uppenbaras i Honom och i Skrifterna. Vi, medvetna om att detta är endast är en ofullständig trosbekännelse, förklarar djärvt att vi tror på den sanning som finns i Jesus Kristus uppenbarad i de heliga Skrifterna. Därför att vi har tro på och tillit till Honom beslutar vi att förkunna och visa denna tro för hela världen.

Amen och Amen. Maranatha, kom, Herre Jesus, kom.

måndag 13 januari 2014

2013 - Mitt år med Karl Barth

Så blev 2013 ett år att försöka förstå 1900-talet och dess teologi. I centrum för studierna satte jag Karl Barth, en teolog som djupt påverkade baptisterna, och som blev lite av missionsförbundets hov-teolog. Jag hade hoppats att det kanske skulle göra mig mer förstående inför vissa rörelser inom samtida svensk frikyrklighet. Kanske blev det tvärt om.

1. I ljuset av Karl Barths sätt att göra teologi i dialog med den levande kyrkan genom tiderna, så känns P.P. Waldenströms sätt att göra teologi historielöst och lite obildat. Istället växer reformationens teologi i mina ögon. För mig känns det mer och mer självklart att göra teologi i dialog med heidelbergkatekesen och augsburska trosbekännelsen samtidigt som det framstår som än mer naturligt att relatera till skrifter från pastorer och teologer som gått före, t.ex. Andrew Fuller och Anders Wiberg. Samtida amerikansk inne-teologi (Rob Bell) känns inte spännande alls i ljuset av Barth.

2. Barth visar hur tolkning av Bibeln bäst sker med den kristna trons glasögon, med trosregeln. Kanske är det bästa uttrycket för trosregeln nicenska trosbekännelsen, utan den hamnar man lätt väldigt fel. Det går att göra hur mycket intressanta saker som helst i teologi, men gör man man inte det som en del av kyrkan och i dialog med kyrkan genom tiderna så blir det i längden både dåligt och ointressant. Kanske kommer Barths viktigaste bidrag vara som pionjär för teologisk tolkning av Bibeln.

3. Barths lekfulla sätt att låta sin undervisning sprudla av Bibel och djup teologi med Jesus i centrum får mycket av samtida predikan att framstå som ytlig och väldigt människotillvänd. Var är de som talar tydligt om synd, evangelium och omvändelse idag? Om Barth med all sin bildning kunde undervisa så enkelt och rättframt om evangelium, borde inte en vanlig pastor i Equmeniakyrkan kunna göra detsamma utan att tro att det är intellektuellt självmord? Och varför framstår missionsförbundets version av Barth som så tam i historiens backspegel?

Jag lämnar jag året med Barth i känslan av att medan hans teologiska resultat innebär djupa inbyggda problem, så kan man lära mycket av hans sätt att göra teologi. Jag har vänner som menar att Karl Barth släckte evangelium i Europa och jag tror de har viktiga poänger där. Jag har andra vänner som menar att Karl Barth räddade den konservativa teologin på universiteten och visst ligger det också något i det.

Efter ett år med Karl Barth sjunker Waldenström och blir mindre intressant. Lewi Pethrus blir min nya dialogpartner för svensk förståelse av frikyrkoteologi, det blir spännande att se hur jag kommer att påverkas av det.

Den djupa teologin i Heidelbergkatekesen och Westminster Standards växer för mig. Jag tror att det är där vi bör spegla oss när vi tar ut en väg in i en senmodern västvärld. I dessa bekännelseskrifter kan vi lära känna de goda nyheterna om Jesus i ren och klar form. Kanske är det viktigaste jag fått med mig av ett år med Karl Barth att det finns mycket som är nyttigare att läsa än hans teologi. Jag undrar lite smått om han inte skulle säga det samma själv i ljuset av de år som gått.

onsdag 1 januari 2014

Nicenska trosbekännelsen med anabaptistiskt tillägg

Nicenska trosbekännelsen
I sin slutliga form från Konstantinopel år 381. Här i ekumenisk översättning och med ett anabaptistiskt tillägg från 2013 som visar på det lärjungaskap evangelierna vittnar om.

Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son, född av Fadern före all tid,
ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilket allt blev till;
som för oss människor och vår frälsning
steg ner från himlen, blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
med sitt liv visade det sanna lärjungaskapets väg,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen, sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden,
som är Herre och ger liv,
som utgår från Fadern
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, universell och apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett enda dop till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.