lördag 19 mars 2011

Nådegåvor

Två vänner har bett mig skriva något om nådegåvorna. Anledningen i båda fallen är möten mellan svenska och utländska kristna, där skillnader i tradition och terminologi gjort diskussionen svår. Kanske kan det här vara något till hjälp.

Linda Bergling
Linda Berglind är Pastor Församlingen Arken. Hon är en av trosrörelsens mer kända profiler. Att notera att även en mer eller mindre karismatisk webbplats som Bibelfokus varnar för att läsa hennes böcker. I boken "Den helige Ande - Jesu härlighets Ande" kan man att "Andens nådegåvor är nio och vittnar om Jesus". Hon berättar att de nio nådegåvorna ofta dela upp i tre grupper (även om det inte finns någon tydlig uppdelning. De nio gåvorna i tre grupper är:

1. Tal och inspirationsgåvorna
 • Profetia
 • Tungotal
 • Uttydning av tungotal
2. Uppenbarelsegåvorna
 • Gåvan att skilja mellan andar
 • Visdomens ord
 • Kunskapens ord
3. Kraftgåvorna
 • Helandets nådegåvor
 • Kraftgärningarnas gåva (mirakelgåvan)
 • Trons nådegåva
Personligen ser jag en svaghet att ha denna uteslutande lista på nio gåvor. I en diskussion med dem som ser flera nådegåvor kan det bli många missförstånd. Peter Halldorf skriver i boken "Drick djupt ur Anden" att "De nådegåvor han [Paulus] räknar upp i brevet till Korinth har en alldeles särskild relevans i just den församlingen och är inte tänkt som en slutgiltig katalog"

Gunnar Bergling
Gunnar Bergling också vid Arken talar i boken "Guds vilja för dig och församlingen" om tjänstegåvor utifrån Eph 4:11-16. Utifrån det beskriver han det femfaldiga ämbetet:
 • Apostlar
 • Profeter
 • Evangelister
 • Herdar
 • Lärare
Det kan vara nyttigt att tjäna till en del om trosrörelsen, dess litteratur är betydligt spridd än man kan tro. Tankar från trosrörelsen kan poppa upp lite varstans i församlingslivet och det kan vara bra att ha tänkt ut bra svar.

Hans Weichbrodt
Hans Weichbrodt är präst och arbetar som inspiratör i Oasrörelsen. Han är en omtyckt talare på många kristna konferenser. Många känner sig hemma med det han undervisar. I boken "Den helige Ande - Ett bibelstudium från Apg 2" berättar han att Bibeln har flera listor över nådegåvor och att "I princip kan det finnas hur många nådegåvor som helst!". Senare tar beskriver han några nådegåvor, men enligt tidigare är det alltså inte en uteslutande lista över alla nådegåvor som finns:
 • Profetians gåva
 • Kunskapens ord
 • Tungotalets gåva
 • Gåvan att tolka tungotal
 • Vishetens ord
 • Helandets gåva
 • Gåvan att utföra kraftgärningar
 • Gåvan att skilja mellan andar
 • Trons gåva
Gordon Fee
Gordon Fee är kanske den pentakostala kristenhetens mest betydande teolog, och en erkänd exeget som är nyttig att läsa. I boken "Anden och Guds folk" (som tyvärr inte tycks vara i tryck längre) går han igenom nådegåvorna:

1. Olika former av tjänst
 • Att hjälpa (1 Cor 12:28)
 • Att styra (1 Cor 12:28)
 • Tjänandets gåva (Rom 12:7-8)
 • Gåvan att frikostigt dela med sig (Rom 12:7-8)
 • Vara nitisk som ledare (Rom 12:7-8)
Fee är lite tveksam inför denna kategori och noterar att "Dessa är de minst "karismatiska" av gåvorna, och de som man minst förknippar med gudstjänstgemenskapen" och senare "Att ta med dem i en diskussion av charismata skulle öppna dörren för att se allt Anden gör som charismata, vilket skulle göra själva definitionen av kategorin värdelös"

2 Underverk
 • Tro (1 Cor 12:9-10)
 • Gåvan att bota (1 Cor 12:9-10)
 • Gåvan att göra under (1 Cor 12:9-10)
Fee noterar "I originaltexten står orden "gåva" och "under" i pluralform, vilket tyder på att de sistnämnda gåvorna inte är permanenta, utan att varje tillfälle då de förekommer är en gåva i sig."

3. Andeinspirerat tal
 • Gåvan att meddela vishet (1 Cor 12:8, 10)
 • Meddela kunskap (1 Cor 12:8, 10)
 • Att tala profetiskt (1 Cor 12:8, 10)
 • Att skilja mellan andar (1 Cor 12:8, 10)
 • Tala olika slags tungomål (1 Cor 12:8, 10)
 • Tolka tungotal (1 Cor 12:8, 10)
 • Uppenbarelse (1 Cor 14:6)
 • Undervisning (1 Cor 14:6)
 • Sång (1 Cor 14:26 i ljuset av Eph 5:19 och Col 3:16)
Illusterat Bibellexikon (3-bandsutgåvan)
Illustrerat Bibellexikon är kanske det bästa bibeluppslagsverket på svenska. Redaktörer är Hugo Odeberg och Thoralf Gilbrant. De listar upp nådegåvorna i två grupper där den sista gruppen är delad i tre undergrupper:

Olika nådegåvor (Rom 12:6-8)
 • Gåvan att profetera
 • Gåvan att tjäna
 • Gåvan att lära
 • Gåvan att förmana
 • Gåvan att utdela gåvor
 • Gåvan att vara föreståndare
 • Gåvan att öva barmhärtighet
Till det föreslår man att man ska jämföra med de åtta gåvorna i 1 Cor 12:28 och och de fem gåvorna i Eph 4:11.

Utomordenliga nådegåvor (1 Cor 12)

1. Förståndsgåvorna
 • Visdomens tal
 • Kunskapens tal
 • Förmågan att kunna skilja mellan andar
2. Inspirationsgåvorna
 • Olika slags tungomål
 • Uttydning av tungotal
 • Profetiskt tal
3. Kraftgärningsgåvorna
 • Trons nådegåva
 • Gåvan att utföra kraftgärningar
 • Helbrägdagörelsens gåva
John MacArthur
John MacArthur får representera en mer konservativ baptistisk syn. Han är en välkänd bibellärare och pastor för en stor församling. Jag utgår från hans bok "The Body Dynamic". Nådegåvorna är viktiga för honom, dagens församling måste vara andefylld, han skriver:

"For the church today to be an effective witness it must be as spiritually healthy as the early church. Not just organized, but also Spirit–filled. Not just supercommitted, but also exercising spiritual gifts. Not just giving out publicity, but also preaching the gospel."
MacArthur, J. (1996). The body dynamic (100). Colorado Springs, Colo.: Chariot Victor Pub.

MacArthur är också övertygad om att andens gåvor inte är är naturliga talanger, det är inte en nådegåva att baka bullar. Det är gåvor som kommer genom helig Andes kraft:

"A spiritual gift is not the same as a natural ability. You can’t say, “My gift is baking pies.” That’s a wonderful ability, but it is not a gift of the Spirit. Other believers might say, “My gift is to work with my hands,” or “My gift is to sing.” Those are not spiritual gifts; those are natural abilities. The spiritual gifts are sovereignly bestowed manifestations of the Spirit’s power."
MacArthur, J. (1996). The body dynamic (102–103). Colorado Springs, Colo.: Chariot Victor Pub.

Så långt är nog även den mest karismatiske pingstvän med. Det är när det kommer till uppräkning av gåvorna det skiljer en del. MacArthur delar upp andens gåvor i permanenta och temporära. De permanenta är till för att bygga upp kroppen, kyrkan, och finns även idag. De temporära gåvorna fanns för att visa att apostlar och profeter talade med ord från Gud, teckengåvor, dessa tonade ut med apostlarna. Till dessa temporära teckengåvor som tonade ut med apostlarna räknar MacArthur:
 • Gåvan att göra mirakel
 • Helandets gåva
 • Tungotal
 • Uttolkande av tungotal
"God’s Word indicates two kinds of spiritual gifts: permanent and temporary. Permanent gifts edify or build up the Body. These are the gifts that do not cease. They began in the early church and continue operating today. The temporary gifts, on the other hand, were not designed for edifying the Body, but were for confirming that the apostles’ and prophets’ words were from God. Scripture deals in various places with four such gifts: miracles, healing, tongues, and interpretation of tongues. They have no continuing role in the Body. (For a full discussion of these gifts, see my book Charismatic Chaos [Grand Rapids: Zondervan, 1992], especially chaps. 5, 9, and 10.)"
MacArthur, J. (1996). The body dynamic (105–106). Colorado Springs, Colo.: Chariot Victor Pub.

Sedan räknar MacArthur upp gåvor som finns idag för församlingens uppbyggelse:
 • Profetians gåva (som MacArthur ser som predikan)
 • Undervisningens gåva
 • Trons gåva
 • Visdomens gåva
 • Kunskapens gåva
 • Urskiljande mellan andar
 • Gåvan att visa barmhärtighet
 • Gåvan att trösta, förmana och uppmuntra
 • Givandets gåva
 • Administrationens gåva
 • Att tjäna och hjälpa
MacArthur summerar:

"In this chapter we have discussed eleven edifying gifts, or ones that build up. Every gift was characteristic of Jesus Christ during His earthly ministry. He was a teacher; He was full of faith; He was wisdom personified; He had all knowledge; He was the discerner of spirits; He showed mercy; He was the true paraclete; He was the ultimate giver; He was ruler and leader; and He was servant and minister."
MacArthur, J. (1996). The body dynamic (111–112). Colorado Springs, Colo.: Chariot Victor Pub.

Europeiska Baptistfederationen
I "A Dictionary of European Baptist Life and Thought", framtaget vid Internationella Baptistseminariet i Prag, kan man läsa andens frukt och andens gåvor. De Bibelställen man anger är:
 • Andens frukter: Gal 5:22-23
 • Kristi gåvor: Eph 4:11-13
 • Andens gåvor: 1 Cor 12:8-11
 • Gåvor: Rom 12:6-8
En summering från en europeiska baptistisk synvinkel är att oavsett hur man ser på den karismatiska rörelsen, så är den lokala församlingen för baptister mottagare av Andens gåvor och samtidigt gemenskaper där man odlar Andens frukter. Gåvorna är inte för individen, de gör så att Guds folk kan användas för Guds arbete:

"Whatever their views about the charismatic movement, Baptists see local congregations as recipients of spiritual gifts and as communities where the fruit of the Spirit is nurtured. Gifts are, therefore, not so much the possesions of those through whom they are manifested as dynamic ways in which God's people are used by God's Spirit to fulfil God's work."

Summering
1. Om någon i Linda Berglings tradition skulle möta någon i John MacArthurs tradition och de skulle diskutera nådegåvorna, då är risken för missförstånd många. Påtagligt stora skillnader finns. Personligen tycker jag att Linda Berglings lista med nio nådegåvor missar mycket av det viktiga.

2. Gordon Fee är nyanserad och gör ett bra case för en pentakostal förståelse av nådegåvorna. Hans Weichbrodts tankar har jag tagit från ett tunt litet häfte, så man kan inte vänta sig så mycket djup, men det som står är ändå rimligt. För de som tillhör den karismatiska delen av kristendomen kan jag rekommendera båda, men framför allt Gordon Fee.

3. Om nådegåvornas uppgift att bygga upp församlingen, då känner jag mig mest hemma med John MacArthurs lista. Även om det kan kännas främmande i svensk kristenhet att mena att gåvan att göra mirakel, helandets gåva, tungotal och uttolkande av tungotal tonade ut med apostlarna, så undrar jag om det inte går att göra ett case utifrån 1900-talets kyrkohistoria. Så mycket splittring och andlig stolthet har kommit ur användning av de här gåvorna. Så många problem att jag undrar om de verkligen bygger upp församlingen. Nu är jag helt säker på att vi ska be för sjuka enligt Jakob 5 (James 5:13-16) och att Gud helar. Jag är också säker på att Gud kan och gör mirakel. Det jag är mer och mer osäker på är om det verkligen är gåvor inblandade här, det känns som det inte fungerar som på apostlarnas tid idag. Huruvida tungtalet är uppbyggligt för församlingen har jag svårt att bedöma, det jag vet är att det går fullkomligt utmärkt att ha en församling utan tungotal och utan tungotal med uttolkning i gudstjänsten. Jag kan inte se att en församling är död eller allvarligt skadad bara för att tungotalet och profetian inte ljuder i gudstjänsten, så som en del karismatiker framför det. För mig är det här en fråga att fundera allvarligt på, många vänner har olika uppfattningar i frågan. Allt talar för att det gick alldeles utmärkt för baptister i Sverige 1861 utan att de var karismatiker, branden för evangelium och beroendet av helig Ande var ändå starkt.

4. Även om man tror att gåvan att göra mirakel, helandets gåva, tungotal och uttolkande av tungotal tonade ut med apostlarna, så finns det många gåvor kvar för församlingens uppbyggelse. Nästa gång någon talar om "Gåvorna i Funktion", kodordet för den karismatiska gudstjänsten, så undrar jag om jag ska konfrontera med en längre lista med gåvor och fråga om de inte också räknas när de är i funktion. Men att ta upp detta är kanske inte att visa andens frukt, så jag gör väl som vanligt och håller tyst.

5. Om jag låter våldsamt anti-karismatisk nu, så ber jag er att notera att jag rekommenderat att läsa Gordon Fee. Det borde väl vara bra?

6 kommentarer:

 1. Jag hörde i morse en man som berättade om John Wesley att han hade ett starkt möte med Gud där han började tala i tungor och hörde Gud säga till honom att ta en häst och predika evangelium.
  Sedan går han hem till George Whitefield för att fråga om råd då visade det sig att George hade precis samma upplevelse samma natt som Wesley och han hörde samma ord.
  Från den tiden började de predika evangelium tillsammans och en miljon människor blev frälsta på kort tid och metodist rörelsen var bildad.

  SvaraRadera
 2. Man får vara ödmjuk inför vad Gud kan göra.

  SvaraRadera
 3. Jag uppmanar dig verkligen att tänka igenom denna halv-cessationistiska hållning. Problemet med MacArthur är att det finns ingen som helst uppdelning mellan temporära och permanenta gåvor i Bibeln. Att Gud slutade göra övernaturliga saker är en teori som kom framför allt med Calvin på 1500-talet, och det bygger inte på Bibelstudium utan på ens egen erfarenhet att mirakler inte längre sker. Så fort man upplever ett mirakel spricker det alltså. Det inbitna cessationister gör är att de motsätter sig mirakler även om de hör eller se dem ske. Det är djupt irrationellt. Och att Gud kan göra mirakler idag men att Han av någon anledning har slutat göra det genom att dela ut nådegåvor är en märklig hållning som jag inte hört någon ha förut. Det låter som du vill skapa en kompromiss mellan två hållningar som inte kan sammanföras alls. Jag ser ingen anledning att hålla fast vid MacArthurs resonemang när det är så tydligt att han har fel.

  Jag skriver detta i kärlek, inte för att såga utan för att leda dig rätt. Det låter som du behöver mer erfarenhet av sund karismatik. Har du blivit döpt i den Helige Ande? Be om det varje kväll, så tror jag att du kommer förändras i dina tankar om det karismatiska efter att dopet sker. Jag är övertygad om att den största anledningen till att kyrkan i Sverige krymper är att så få tecken och under sker. I tredje världen, där det är väckelse, kommer mängder till tro när de hör profetior som stämmer in, tungotal på sitt modersmål etc. Vi behöver mer av det här i Sverige. Mer av Gud!

  Gud välsigne dig

  Micael

  SvaraRadera
 4. Hej Micael.

  Tack för dina kärleksfulla råd. Helt klart behöver vi mer av Gud.

  En stor fråga för mig just nu är vad som egentligen hände 1907 på Azusa Street.

  Jag tror att döparrörelsens framtid finns i tre riktningar, den mjukt karismatiska, den anabaptistiska och den reformerta. Det är där jag ser sådant som kan ge liv i längden och där det ser ut att finnas en teologisk stabilitet och ett driv för framtiden. Om det har jag skrivit i inlägget: http://baptist1861.blogspot.com/2011/02/vagar-for-doparrorelsens-framtid.html

  Gud välsigne dig

  Baptist 1861

  SvaraRadera
 5. Hej igen! Nu har jag skrivit ett blogginlägg där jag bemöter cessationismen som bl.a. MacArthur står för: http://helapingsten.wordpress.com/2012/04/30/nej-mirakler-upphorde-inte-med-apostlarna/

  Gud välsigne er!

  Micael

  SvaraRadera
 6. Hej Micael.

  Gott att följa ditt arbete med teologiska frågor. Jag gillar din blogg.

  Gud välsigne dig!

  Baptist 1861

  SvaraRadera