måndag 26 juli 2010

Den Gudomliga Lagens ändamål (tygel, spegel, regel)

Jag läser Phil Jonsons inlägg "A Primer on Antinomianism" och reflekterar över Svenska Baptisters Bekännelse 1861 punkten sju, om lagen:

"7. Wi tro, att det är den Gudomliga Lagens ändamål att wara: 1) en tygel för det ogudaktiga, till att afhålla dem ifrån utöfwandet af allt deras hjertans onda uppsåt; 2) en tuktomästare att bringa syndare till Christum, i det den förehåller dem Guds rättwisa fordran och Hans wrede öfwer synden, visar dem deras oförmåga att uppfylla denna fordran, och sålunda hos dem uppwäcker behofwet af nåd och syndernas förlåtelse; 3) en regel för de troendes wandel, att efterföljas i det Nya Förbundets anda; — samt att lagen i och för dessa bruk bör inskärpas hos alla."

Man kan konstatera att det ser ut att vara väl i harmoni med de lutherska Konkordieformelns punkt VI Om lagens tredje bruk:

"Lagen har av tre orsaker givits åt människorna, nämligen för det första för att bevara en yttre ordning gent emot den råa och ouppfostrade hopen, för det andra för att föra människorna till kännedom om sin synd och för det tredje för att giva dem, som blivit pånyttfödda, men vilka köttet ännu vidlåder, en säker regel, efter vilken de skola ställa och rätta sina liv."

Kontroversen som Konkordieformeln särskilt tar upp är lagens tredje bruk:

"Beträffande detta sistnämnda tredje bruk av lagen har en strid uppstått mellan några teologer. Frågan gäller, huruvida man bland de pånyttfödda kristna skall driva detta lagens bruk eller icke. Den ena parten har svarat ja, den andra nej på denna fråga."

Ola Österbacka beskriver lagens tre bruk på det här sättet i trosläran "Hoppets bekännelse":

"1 ) Lagens första bruk är att fungera som tygel: den håller tillbaka de grövsta synderna genom att hota med straff. Samhällets yttre lag är exempel på detta bruk.

2) Lagens andra bruk är spegeln: den visar oss vår synd inför Gud och driver oss till Kristus för att få frid i samvetet genom att vi ser hans verk för oss. Lagen bryter ned vår självgodhet och egenrättfärdighet och gör oss ödmjuka. Hjärtat fylls med ånger och förkrosselse över synden. Denna syndakännedom är lagens egentliga syfte.

3) Lagens tredje bruk är att fungera som regel för den kristnes liv. Pånyttfödda kristna är fria från lagens band. De står under nåden och drivs av Kristi kärlek. Men de älskar Guds lag, för de har insett att lagen är god och vill människornas bästa, även om den ytligt sett kan verka hård."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar