måndag 12 juli 2010

Traditionen

Just nu tänker jag mycket på traditionens roll i gudstjänsten, för mig kretsar mycket kring den apostoliska trosbekännelsen och dess uråldriga tradition. I dagens senmoderna samhälle är det viktigt att knyta an till den levande tradition vi är en del av. Att kyrkan inte var något som uppfanns med Luther, Waldenström eller Willow Creek, utan det är en tvåtusenårig tradition vi är en del av och som vi både är trogna till och anpassar efter dagens förhållanden.

Stel traditionalism är illa, men ett sunt förhållande till den kristna traditionen är både nyttigt och en viktig del i att nå dagens människor. I det förvirrande kaos som dagens samhälle i bland framstår som, är det viktigt att vissa på det trygga fundament som finns i församlingen. Bibeln är det fundament vi står fast vid och allt måste prövas mot Bibeln. Men, jag tror många gånger att traditionen kan vara ett av flera uttryck för vår tro på Bibelns oföränderliga sanningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar