måndag 19 juli 2010

Om den borgerliga överheten

I 1847 års tyska baptistbekännelse kan man se avgörande skillnader jämfört med anabaptisterna när det gäller den borgeliga överheten.

Jag har provat att lägga in Julius Köbners bibelreferenser som stöd för bekännelsen. Vi får se hur det fungerar.

14 ARTIKELN.
Om den borgerliga överheten.
Vi tror, att överheten är förordnad av Gud (Rom 13:1,2), och att han är beklädd med makt till de anständigas skydd och till missdådares bestraffning (Rom 13:3,4 Deut 16:18). Vi anser oss förpliktade att bevisa en ovillkorlig lydnad för alla dess förordningar (Rom 13:5-7 Tit 3:1 1 Pet 2:13,14,17 ), om dessa inte inskränker den fria utövningen av vår kristliga trosbekännelse (Mt 22:21 Acts 4:19,20 Acts 5:29,42), och genom ett stilla och lugnt leverne i all Gudsfruktan lätta för den dess tunga arbetsbörda. Även anser vi oss pliktiga efter Guds befallning att be för överheten (1 Tim 2:1.3), att den efter Guds vilja och hans nådiga skydds det kan använda sin anförtrodda makt, att frid och rättvisa därigenom vidmakthålls.
Därför anser vi, att edens missbruk är en kristen förbjudet (Mt 5:34-37 Jas 5:12), men att eden — nämligen det vördnadsfulla, högtidliga anropande av Gud som vittne av sanningen — Lagligen avfordrad och avgiven, endast är en bön av en ovanlig form (Rom 1:9 2 Cor 1:23 Gal 1:20 Phil 1:8 1 Thess 5:27 Rev 10:5,6 Heb 6:13,16-18 Heb 7:20,21,28 Gen 24:3,9 Ezra 10:5 Deut 6:1 Deut 10:20 Isa 65:16,17 Jer 12:15,16).
Vi tror, att överheten, som även under Nya Testamentet icke bär svärdet förgäves, har rättighet och skyldighet att straffa med döden (Mt 26:52 Gen 9:6), även att bruka svärdet emot landets fiender till sina anförtrodda undersåtars skydd, och vi anse oss därför pliktiga, om vi blir uppfordrade av överheten, att göra krigstjänst (Luk 3:14 Acts 10:1,2 Acts 23:12-24 Mt 8:5-13). Icke destomindre kan vi även uppriktigt förena oss med sådana, som i hänseende till eden och krigstjänsten icke dela vår övertygelse.
Vi se oss genom vår troslära icke hindrade att bekläda ett Överhetsämbete. (Luk 3:12,13 Rom 16:23 Phil 4:22 Acts 13:7,12 Acts 16:34-36)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar