onsdag 6 januari 2010

Fem bekännelser om den Heliga Nattvarden

New Hampshire Confession 1833

14. Of Baptism and the Lord's Supper
We believe that Christian Baptism is the immersion in water of a believer , into the name of the Father, and Son, and Holy Ghost; to show forth, in a solemn and beautiful emblem, our faith in the crucified, buried, and risen Saviour, with its effect in our death to sin and resurrection to a new life; that it is prerequisite to the privileges of a Church relation; and to the Lord's Supper, in which the members of the Church, by the sacred use of bread and wine, are to commemorate together the dying love of Christ; preceded always by solemn self examination.


Borekullabekännelsen

9 ARTIKELEN.
Om den Heliga Nattwarden.

Denna af Herran åt församlingen förlänade nådefullo stiftelse, hwilken wi betrakta såsom ett oskattbart Nåde-medel, som ofta bör anwändas, består deruti, att brödet, brutit af den dertill i församlingen förordnade, under af-kunnandet af instiftelseorden, och efter högtidelig bön, skall anammas af församlingens medlemmar, och likaledes äfwen winet ur kalken.

De återlösta af Herran skola genom denna måltid, efter den gifna heliga och saliga befallning åt dem, förkunna hans död till dess han kommer, såsom den enda grund för deras lif och wälfärd. Genom detta förkunnande blifwer Guds Sons åminnelse lefwande uti deras hjertan, han wisar sig ånyo för själen uti sin blodiga skönhet.
Wi tro, att Christus uti dessa heliga tecken gifwer på ett andligt sätt åt de rättrogna sin Lekamen och Blod till att äta och dricka. Christi Lekamens och blods gemenskap uti åtnjutandet af den Heliga Nattwarden skall wara en gudommelig underpant för den rättrogne, hwarigenom medwetandet af hans andel i Christo och i hans offer ökas och stärkes, och hwarigenom syndernas förlåtelse alltid åter blir den rättrogne förnyad och förwissad.

Den Heliga Nattwarden är uteslutande för sådana, som, omwända genom Guds nåd, hafwa blifwit hans egendom och undfått den Heliga Döpelsen.

Svenska Baptisters bekännelse 1861

8. `Wi tro, att Dopet bör meddelas endast åt sådana, som sjelfwa hafwa aflagt en sannolik bekännelse af en lefwande tro uppå Christum; att det blifwer tillbörligen förrrättadt endast genom hela menniskans neddoppning i vatten; samt att det bör föregå upptagandet i församlingens gemenskap och begåendet af Herrans Nattward.

The Baptist Faith and Message 2000

VII. Baptism and the Lord's Supper

Christian baptism is the immersion of a believer in water in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It is an act of obedience symbolizing the believer's faith in a crucified, buried, and risen Saviour, the believer's death to sin, the burial of the old life, and the resurrection to walk in newness of life in Christ Jesus. It is a testimony to his faith in the final resurrection of the dead. Being a church ordinance, it is prerequisite to the privileges of church membership and to the Lord's Supper.

The Lord's Supper is a symbolic act of obedience whereby members of the church, through partaking of the bread and the fruit of the vine, memorialize the death of the Redeemer and anticipate His second coming.


Missionskyrkan - Trons grund och innehåll 2000

Nattvard
Vid Herrens bord är Kristus närvarande i bröd och vin, ger sig själv åt sina lärjungar, leder sin församling till djupare gemenskap och utrustar den för vittnesbörd och tjänst i vardagen. Nattvarden har sin förebild i det gamla förbundets minnesmåltid över befrielsen från slaveriet, med osyrat bröd och påskalamm, samt i förbundsmåltiden på Sinai. Nattvarden är det nya förbundets måltid.
Herrens måltid är en glädjefylld tacksägelse till Skaparen för livet ur Guds hand. Nattvarden är ett nedkallande av den heliga Anden. Nattvarden firas till minne av Kristus och hans försonings- död till syndernas förlåtelse.
Nattvarden är en gemenskapens måltid, öppen för alla som söker denna gemenskap. Tidens och rummets gränser bryts igenom, likaså gränser mellan människor. Vid Herrens bord får gemenskapen med Kristus och med människor sitt fulla uttryck. Församlingen uppfordras att dela brödet i världen och bära budskapet om försoningen vidare. Herrens måltid är ett tecken på framtid och hopp – en gränslös gemenskap i Kristi kropp, ett rättfärdighetens, kärlekens och fridens rike i den heliga Anden. Den firas i väntan på den dag då Guds rike kommer i kraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar