lördag 25 september 2010

Ömsesidigt beroende i Borekulla och Remissen

I Remissen för det nya samfundet kan man läsa:

"Kyrka och församling existerar på olika nivåer. Den ena nivån kan inte tänkas utan den andra; de lever i ett ömsesidigt beroende av varandra. Det ömsesidiga beroendet relaterar till överlåtelse, solidaritet, kärlek till de svaga och betydelsen av gemensam tillsyn.
Kyrkans uppgift är att främja de lokala församlingarnas utveckling, utöva den del av Guds mission som förutsätter samverkan, utbildning samt ordination och avskiljning. Den ger plats för en andlig gemenskap som sträcker sig längre än den lokala. En av kyrkans uppgifter är att utöva en ömsesidig tillsynsfunktion. De lokala församlingarna vakar över den gemensamma organisationen och de som har fått förtroendet att utöva tillsyn, över församlingar och de ordinerade tjänsterna, vakar över dem."

Min första tanke om det här verkligen är baptistiskt, har vi inte tanken om den fria församlingen? Sedan läser jag vad man säger i frågan 1861 punkt 9:

"att hwar och en sådan församling är ett oberoende samfund, fritt uti sitt förhållande till alla andra christna församlingar, och erkännande Christus allena såsom sitt Öfwerhufwud."

Men, sedan kommer jag att tänka på Borekulla. Dit kom baptismen genom J.G. Oncken. Den tyska baptismen som Oncken stod för var kanske inte rent toppstyrd från Hamburgförsamlingen och Oncken, men, det ömsesidiga beroendet var viktigt och tillsynen från Hamburg var tydlig. Hamburg ville gärna ha sitt att säga om trosbekännelse och tillsättning av pastorer. Oncken använde 1847 års tyska baptistbekännelse som ett intstrument för att hålla ihop sin rörelse i trosfrågor. F.O. Nilsson fick i Hamburg lova att han hade samma tro som de i Hamburg. Vi ser sedan att F.O. Nilsson översatte den tyska baptistbekännelsen till svenska för bruk i församlingen. Historien om hur Oncken styrde den danske baptismen (med motstånd från danska församlingar) finns att läsa i artikeln "Julius Købner - Onckens superintendent i Danmark".

Historiskt sett är det alltså inte obaptistiskt med ett visst mått av tillsyn över församlingarna från en central organisation. J.G. Oncken utövade en rätt rejäl tillsyn över de församlingar han hade i sin vård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar