söndag 31 oktober 2010

Församlingen 1861

I eftermiddag kommer jag att ägna mig åt uppbygglig läsning om församlingen och församlingens organisation. Särskilt tänker jag på uppgifterna som föreståndare, församlingsledare och församlingsmedhjälpare och deras inbördes relationer. Som utgångspunkt tar jag punkt 9 i Svenska Baptisters Bekännelse 1861:

"9. Wi tro, att en ordentlig Christi Församling är ett samfund af troende och döpta christna, som hafwa med hwarandra öfwerenskommit att söka hålla allt hwad Han hafwer befallt: att uppehålla offentlig gudsdyrkan; att under den Heliga Andas ledning utwälja ibland sig sjelfwa h e r d a r eller t i l l s y n i n g s m ä n, och t j e n a r e; att iakttaga Dopet och Herrans Nattward; att utöfwa christlig församlingstuckt; att befrämja gudsfruktan och broderlig kärlek; och att bidraga till evangelii allmänna utbredande; — samt att hwar och en sådan församling är ett oberoende samfund, fritt uti sitt förhållande till alla andra christna församlingar, och erkännande Christus allena såsom sitt Öfwerhufwud."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar