måndag 4 juli 2011

Kyrkan

Edmund P Clowneys "The Church: Sacraments, Worship, Ministry, Mission" får mig att inse att jag är mer baptist än vad jag ibland tror. Det är en välskriven bok och det finns mycket att lära. Samtidigt är det något som fattas, det är nog en baptistisk förståelse av församlingen, troendeförsamlingen. Den kanske största styrkan i boken är de kontroversiella ämnen som tas upp och granskas med väl genomtänkta argument. Svagheten är kanske att det är en grundlig akademisk genomgång som kanske inte passar alla.Jag tror att man skrev en bra kortfattad översikt över livet i troendeförsamlingen i 1861 års bekännelse:

"8. Wi tro, att Dopet bör meddelas endast åt sådana, som sjelfwa hafwa aflagt en sannolik bekännelse af en lefwande tro uppå Christum; att det blifwer tillbörligen förrrättadt endast genom hela menniskans neddoppning i vatten; samt att det bör föregå upptagandet i församlingens gemenskap och begåendet af Herrans Nattward.
9. Wi tro, att en ordentlig Christi Församling är ett samfund af troende och döpta christna, som hafwa med hwarandra öfwerenskommit att söka hålla allt hwad Han hafwer befallt: att uppehålla offentlig gudsdyrkan; att under den Heliga Andas ledning utwälja ibland sig sjelfwa h e r d a r eller t i l l s y n i n g s m ä n, och t j e n a r e; att iakttaga Dopet och Herrans Nattward; att utöfwa christlig församlingstuckt; att befrämja gudsfruktan och broderlig kärlek; och att bidraga till evangelii allmänna utbredande; — samt att hwar och en sådan församling är ett oberoende samfund, fritt uti sitt förhållande till alla andra christna församlingar, och erkännande Christus allena såsom sitt Öfwerhufwud.
10. Wi tro, att den första dagen i weckan af de apostoliska församlingarna hölls helig såsom Herrans dag, i stället för den Judiska Sabbathen, samt att wi på denna dag isynnerhet böra församlas till allmän gudsdyrkan och öfwa oss i gudaktigheten."

För ett systematisk genomgång av kyrkan från ett reformert perspektiv kan jag verkligen rekommendera Clowney. För att förstå det specifikt baptistiska bidraget finns det annan litteratur som kan passa bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar