söndag 18 april 2010

Att arbeta för Jesus på en söndag

Många gånger talar man om vilodagen, som om det enda man får göra en söndag är att vila. Vi kan se vad två gamla bekännelser säger i frågan.

Svenska Baptisters Bekännelse 1861:

"10. Wi tro, att den första dagen i weckan af de apostoliska församlingarna hölls helig såsom Herrans dag, i stället för den Judiska Sabbathen, samt att wi på denna dag isynnerhet böra församlas till allmän gudsdyrkan och öfwa oss i gudaktigheten."

Borekullabekännelsen:

"Om Sabbaten förnämligast.
Alla Guds bud ibland de tio äro alltså af lika wärde och helighet, och wi tro det uttryckligen af fjerde budet rörande Sabbaten. Wi anse oss förpligtade, efter dess innehåll, att arbeta i sex dagar med oafbruten flit och stor samwetsgrannhet uti wåra borgerliga kalls angelägenheter, att använda wåra kropps och själs krafter till werldens nytta. Men icke dess mindre förpligtar oss budet att helga en av de sju weckans dagar helt och hållet åt Herran och att på densamma hwila ifrån arbete; det bjuder att owillkorligen underlåta hwarje sysselsättning, som har afseende på wårts bröds samling (timliga) såsom ock hwarje annat werldsligt arbete, som icke är nödvändigt, eller af kärlek fordras efter Christi exempel. Herrans dag skall efter den första Christna kyrkans exempel firas såsom de Christnas Sabbat, till befordran af Guds kännedom och sann Gudsfruktan, till hjertelig förbindelse med Christi lemmar, såsom till arbete för Guds rike. Derföre anse wi, att hwar ock en på denna dag bör flitigt läsa den Heliga Skrift, att barnen då böra underwisas, och att man bör regelmässigt besöka Gudstjensten. Wi akta denna dag såsom en kostelig gåfwa af Gud och för en Christen församlings bestånd helt och hållet nödwändig."

Min slutsatser från de gamla bekännelserna gällande söndagen är:

1. Man bör gå på gudstjänsten och ägna sig åt andlig fördjupning.

2. Man ska undvika världsligt arbete.

3. Söndagen är vikt åt Gud. Vid sidan av vila kan man mycket väl arbeta för Guds rike.

Det var en bra gudstjänst i dag, vi ägnade oss åt allmän gudsdyrkan och övade oss i gudaktigheten. Nu sitter jag här på kammaren och har en del uppdrag från församlingen som bör vara färdiga till i morgon. Min plan är att resten av dagen omväxlande flitigt studera den Heliga Skrift och arbeta för Guds rike genom de uppdrag jag har i församlingen. Just nu känns det både bibliskt och i enlighet med de gamla bekännelserna.

Kanske har vi gjort ett misstag när vi bara talar om vila för söndagen. Kanske är den stora grejen att söndagen är vikt för Gud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar