lördag 7 januari 2012

Baptister söker konsensus (och röstar om det behövs)

Bläddrar i "The Encyclopedia of Christianity" och läser om baptisters församlingsordning. Den här texten berättar att baptister söker sig mot samförstånd och samsyn i sina beslut.

I församlingens beslut siktar baptister mot konsensus, i vilket de kan se Helig Andes verk. En särskild egenskap är att de försöker undvika att såra enskilda kristnas samveten.

Jag tror att en viktig poäng är att man tydligt söker Guds vilja, att man ber om Helig Andes ledning och försöker hitta vad Jesus Kristus som vår Herre vill med vårt beslut. Att det inte är en demokrati där något ska röstas igenom med majoritet, utan att det är en samling troende som försöker finna vad Gud vill att vi ska göra. I 1861 års baptist bekännelse kan vi läsa att en baptistförsamlingen är "erkännande Christus allena såsom sitt Öfwerhufwud". I och med att Kristus är vårt överhuvud är det Kristi vilja vi vill och ska följa.

Nu tror jag att det av praktiska skäl är rätt med rösta. Men, målet bör vara konsensus och röstningen bör oftast vara en formalitet. I den tyska baptistbekännelsen från 1847 kan man läsa om röstning:

"På församlingens anförda möten ska alla angelägenheter, så långt det går, avgöras genom röstning. Vid röstningen har alla medlemmarna lika röster, och avgörandet sker genom en majoritet av rösterna. Minoriteten måste villigt underkasta sig ett sådant avgörande, därför att frihet och ordning i Guds hus bara kan bibehållas på det sättet."

Alla kan inte alltid kan få precis som de vill utan måste avstå från något, att det kan innebära kompromisser för att nå konsensus. Ibland är röstning med majoritetsbeslut den enda lösningen. Då är det viktigt att minoriteten accepterar beslutet och att man står enade som församling. Personligen tänker jag att Gud är med också i röstningen och att det är något särskilt med omröstning i ett församlingsmöte, att det kan vara något att böja sig inför.

En viktig tradition hos baptister är att "undvika att såra enskilda kristnas samveten". Det måste vara en del av våra beslut, att noga vakta så att inte våra beslut skadar enskilda medlemmars samveten, även om majoriteten är enig i frågan. Jag tror att kristenheten växer och frodas där kristen tro förknippas med frihet, vi måste akta oss att skada varandra.

Det jag vill göra är att mer tydligt be om och förvänta Guds närvaro i våra församlingsbeslut. Att med det som utgångspunkt sikta mot samförstånd och samsyn. Om det behövs röstar vi, men ibland kan det vara bättre att invänta konsensus än att rösta igenom ett förhastat beslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar