tisdag 10 december 2013

Apokryferna

Har de gammaltestamentliga apokryferna full biblisk auktoritet och är de likvärdiga med andra bibelböcker?

Hos en del pastorer kan det låta så, och många utgåvor av Bibel 2000 har "Tillägg till Gamla Testamentet - Apokryferna eller de deuterokanoniska skrifterna".

I Westminsterbekännelsen 1646 kan vi dock läsa:

 "The books commonly called Apocrypha, not being of divine inspiration, are no part of the canon of the Scripture, and therefore are of no authority in the Church of God, nor to be any otherwise approved, or made use of, than other human writings. (Luke 24:27, 44, Rom. 3:2, 2 Pet. 1:21)"

I den trosbekännelse skriven av Anders Wiberg som antogs av svenska baptister 1861 kan vi läsa:

"Wi tro, att både det Gamla och Nya Testamentets heliga skrifter (de wanligen så kallade Apokryfiska Böckerna ej infattade) äro af Gud ingifna samt utgöra den enda och fullkomliga regeln för wår christliga tro och wandel."

I F.O. Nilssons trosbekännelse från Borekulla, som är en översättning av J.G. Onckens tyska bekännelse från 1847 kan man läsa:

"Wi tro, att de Heliga Skrifter af Gamla Testamentet, nemligen de fem Mose Böckerna Josua bok, Domareboken, Ruths bok, de tvenne Samuels böckerna, de tvenne Chrönike böckerna, Esra bok, de tvenne Konungaböckerna, Nehemia bok, Esters bok, Jobs bok, Psalmerna, Salomins Ordspråk, Salomons Predikare, Salomons Höga Visa, Profeterna, Esaias, Jeremias, Jeremie Klagovisor, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephanja, Haggai, Zacharias och Malachia, — likaså de Heliga Skrifter af Nya Testamentet, nemligen Mathei, Marci, Lukas och Johannes Evangelium, Apostlarnas historia af Lukas, Pauli bref till Romarna, Pauli tvenne bref till Chorintherna, Pauli bref till Galaterna, Ephesierna, Philipperna och Colosserna, Pauli tvenne bref till Thessalonikerna, Pauli tvenne bref till Timotheus, Pauli bref till Titum, Pauli bref till Philemon, Petri tvenne bref, Johannes trenne bref, Brefwet till Ebreerna, Jacobs bref, Judas bref, Johannes Uppenbarelse — verkligen äro ingifna af den Heliga Anda, så att dessa böcker alla tillsammans måste utgöra den Gudomliga uppenbarelsen för menniskoslägtet och den enda källan till Guds kännedom såsom den enda regel och rättesnöre för tro och lefnad."

Helt klart ser man i både protestantisk och baptistisk tradition apokryferna som ej inspirerade och ej en del av Bibelns kanon. Det är också intressant att man i äldre tid var väl bekanta med existensen av apokryferna och såg sig ha god anledning att avgränsa mot dem.

Luther menade att apokryferna var god och nyttig läsning, men inte helig Skrift. Visst går det att lära sig historia och etik av apokryferna, men de är ändå inte något att bygga tro och lära på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar